Eurostat inflacja w UE w lutym 2022 O ile wzrosły ceny w krajach UE?

eurostat inflacja 2022

Wskaźnik zmian cen z wyłączeniem przecen był najniższy w przypadku usług (6% w okresie 17 miesięcy), a najwyższy w przypadku żywności przetworzonej (10% w okresie 10 miesięcy). Aby przyspieszyć integrację Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), EBC, Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) oraz Komisja Europejska rozpoczęły współpracę w  ramach nieformalnej grupy koordynującej.

  1. Mimo że według oczekiwań rynek energii w średnim okresie stopniowo wraca do równowagi, ceny pozostają wyższe niż w scenariuszu bazowym (w 2024 ceny gazu nadal przekraczają poziom ze scenariusza bazowego o niemal 110%, a ceny ropy – o prawie 35%).
  2. Po trzecie, dzieli się wiedzą specjalistyczną w celu wspierania działań podejmowanych poza EBC.
  3. W 2022 roku po raz trzeci z kolei rządy strefy euro stanęły w obliczu nowych wyzwań, które wymagały bieżącej reakcji polityki fiskalnej.
  4. CCC opracowuje i kieruje strategią EBC w zakresie zmian klimatu oraz prowadzi prace dotyczące klimatu we współpracy z odpowiednimi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Jednocześnie EBC ściśle współpracował z instytucjami europejskimi, które będą decydowały o niezbędnych ramach prawnych dla potencjalnej przyszłej emisji cyfrowego euro. Eurosystem regularnie informował o postępach w fazie badania cyfrowego euro, publikując dwa sprawozdania z postępów we wrześniu i grudniu. W roku 2022 Eurosystem uzgodnił główne przypadki użycia i wiele kluczowych decyzji projektowych dotyczących cyfrowego euro, uwzględniając aspekty prywatności i wymogi regulacyjne, Dolar stabilniejszy ponieważ funt szterling nadal osiągał gorsze wyniki jak również potrzebę zapewnienia możliwości dokonywania płatności online obok opcji offline za pomocą cyfrowego euro. Decyzje te odzwierciedlają również ważną rolę pośredników jako dystrybutorów cyfrowego euro oraz system jako preferowany model dystrybucji. Podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad cyfrowym zbiorem przepisów o euro, w związku z czym zatrudniono menedżera zbioru przepisów i wystosowano zaproszenie do wyrażenia zainteresowania udziałem w jego redagowaniu.

Duży bank w Polsce zmieni właściciela. Jest umowa przedwstępna

Według szacunków w pierwszym kwartale bieżącego roku realne dochody do dyspozycji gwałtownie się zmniejszyły, z powodu wyższej inflacji i niższego salda transferów fiskalnych. Oczekuje się, że pod koniec roku dynamika realnych dochodów do dyspozycji będzie stopniowo wracać do wartości dodatnich, głównie pod wpływem zacieśnienia na rynkach pracy i dynamicznego wzrostu płac. Środki fiskalne mające kompensować wysokie ceny energii, które w latach 2021−2022 będą w ujęciu skumulowanym stanowić ok. 1,4% dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, powinny w pewnym stopniu chronić siłę nabywczą gospodarstw domowych, zwłaszcza tych o niskich dochodach. W pierwszym kwartale 2022 dynamika realnego PKB wzrosła do 0,6%, mimo obostrzeń epidemicznych, utrzymywania się presji w łańcuchach dostaw, gwałtownego wzrostu cen energii i żywności oraz  – pod koniec kwartału – niepewności związanej z wojną w Ukrainie. Ten wynik przewyższa projekcje ekspertów EBC z marca 2022 (0,2%), ale silny wpływ wywarła na niego zmienność wynikająca z działalności międzynarodowych firm z siedzibą w Irlandii, w związku z czym może on zawyżać odnośną wewnętrzną aktywność gospodarczą w strefie euro[3]. W pierwszym kwartale spożycie prywatne dalej się zmniejszyło, co było spowodowane zaostrzeniem na przełomie roku ograniczeń związanych z pandemią – choć w marcu zaczęto je w dużym stopniu łagodzić – w połączeniu ze spadkiem realnych dochodów do dyspozycji wywołanym inflacją.

eurostat inflacja 2022

Ponadto zbyt wiele istotnych korekt w stosunku do standardów Bazylea III mogłoby podać w wątpliwość przestrzeganie przez UE ram regulacji Bazylea III. Niezgodność z pakietem Bazylea III mogłaby osłabić reputację UE, potencjalnie zagrażając jej pozycji w przyszłych negocjacjach międzynarodowych. Ponadto nieprzestrzeganie globalnej spójności we wdrażaniu standardów mogłoby zapoczątkować równanie w dół pomiędzy jurysdykcjami w zakresie regulacji finansowych. Byłoby to niefortunne, ponieważ pandemia pokazała, że silne banki są źródłem odporności[39]. Zwiększona odporność sektora bankowego wynika w dużej mierze z wdrożonych już standardów bazylejskich i powinna zostać utrzymana poprzez wierne wdrożenie pozostałych zasad.

Zagadnienia polityki pieniężnej związane z MFW oraz międzynarodową architekturą finansową

Gwałtowny wzrost inflacji doprowadził do zwiększenia się ryzyka wystąpienia efektów drugiej rundy oddziałujących na inflację poprzez wzrost żądań płacowych. Niedawny gwałtowny wzrost inflacji do poziomu, który jest najwyższy w dotychczasowej historii strefy euro, może mieć duży wpływ na perspektywy kształtowania się płac, a to jest pierwszym etapem potencjalnej pętli oddziaływania drugiej rundy na ceny. W tej ramce oceniono makroekonomiczne konsekwencje ewentualnej zmiany relacji płacowo-cenowych wskutek wysokiej inflacji[11]. Biorąc pod uwagę dużą niepewność co do perspektyw gospodarczych, w projekcjach dodano scenariusz pesymistyczny, który zakłada możliwość dotkliwego zaburzenia dostaw surowców energetycznych do Europy, co prowadziłoby do kolejnych skoków cen energii i ograniczania produkcji. W tym scenariuszu inflacja w 2022 i 2023 wynosi średnio, odpowiednio, 8,0%, i 6,4%, po czym w 2024 spada poniżej poziomu projekcji bazowych – do 1,9%. Jest to odzwierciedleniem mocnego wzrostu cen surowców do ostatnich miesięcy 2022 i ich znacznego spadku w okresie późniejszym.

Od ostatniego kwartału 2021 popyt na pożyczanie papierów wartościowych i zabezpieczone inwestycje krótkoterminowe znacznie się zwiększył, pogłębiając klin między stopami repo i stopą depozytową EBC, ponieważ ten rodzaj zabezpieczenia wspierającego te transakcje stał się rzadziej spotykany. W przypadku podwyżki stóp procentowych o 75 pkt bazowych we wrześniu 2022, która sprowadziła stopę procentową z powrotem do wartości dodatnich, transmisja na stopy repo była bardziej opóźniona i zaburzona. W przypadku stóp repo i bonów skarbowych o dłuższych terminach https://www.dowjonesrisk.com/barrett-poproszony-o-recuse-sie-z-pensylwanii-spor-glosowania/ zapadalności, przejście to było również niedoskonałe, głównie ze względu na ograniczoną podaż zabezpieczeń i zwiększony popyt na takie inwestycje. Dostępność zabezpieczeń poprawiła się pod koniec 2022, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu spreadu pomiędzy zabezpieczonymi stopami rynku pieniężnego a stopami referencyjnymi EBC, m.in. Dzięki licznym inicjatywom Eurosystemu i krajowych biur zarządzania długiem mającym na celu złagodzenie niedoboru zabezpieczeń, przy zwyczajowej zmienności na końcu roku pod koniec grudnia 2022 (wykresy A i B).

2 Wzrost gospodarczy w strefie euro osłabł znacząco w 2022

Chociaż jednostkowe koszty pracy w krótkim okresie według projekcji będą mocno rosły – abstrahując od zakłóceń spowodowanych systemami ochrony miejsc pracy, które wpływają na tempo ich wzrostu w latach 2020−2022 – dynamika jednostkowych kosztów pracy ma w horyzoncie projekcji się zmniejszać. Ten spadek początkowo wynika z przewidywanego odbicia produktywności pracy w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, które ma się zacząć pod koniec 2022, a następnie – także z prognozowanego osłabienia dynamiki płac w 2024. Oczekuje się, że zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw i na rynkach surowców przyczynią się do nasilenia się presji inflacyjnej, która i tak jest już wysoka.


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *